fbpx

אקטיביזם

 

בירושלים מועסקים מאות עובדי אבטחה במוסדות החינוך השונים בעיר. על אף התפקיד החשוב שהם ממלאים – שמירה על חייהם וביטחונם של התלמידים והתלמידות במערכת החינוך הציבורית – שגרת חייהם מאופיינת בהעסקה קבלנית בתנאים קשים ומנצלים, לעיתים תוך הפרה ברורה של החוק: אי תשלום שעות נוספות, הלנות שכר, פיטורים תכופים, נתונים כוזבים במשכורות, אבטלה בחודשי הקיץ, עבודה בתנאים פיזיים קשים ועוד. האנשים שעובדים באבטחת מוסדות החינוך מגיעים לרוב מקרב אוכלוסיות שלא מודעות לזכויותיהם והפגיעה בהן קלה – עולים חדשים, פנסיונרים שכספי הפנסיה לא מספיקים לפרנסתם, סטודנטים ועוד. האכיפה של חוקי העבודה מצד המדינה מוגבלת, וגורמים רשמיים שונים מגלגלים את האחריות לתנאי ההעסקה הקשים אחד על השני.

פרויקט “עומדים בשער”, הוקם בשנה שעברה על ידי בוגרי תבל בצדק ומנסה להשתמש במגוון כלים לשפר את תנאי עובדי האבטחה:

  • הנגשה של זכויות – פעילות הסברתית להעלאת מודעות לזכויות ולחוקי העבודה בקרב עובדי הקבלן – דרך חלוקה של חוברות עם מידע על זכויות לעובדים שעומדים בשערי הגנים ובתי הספר  ועריכת כנסי הסברה.
  • תביעות משפטיות – לאחר יצירת קשר עם העובדים ואיסוף מידע, אנחנו מנסים לאתר הפרות חוק בתלושי משכורת. במידה שהעובד מעוניין בכך, נסייע לו להגיש תביעה כדי לקבל בחזרה את זכויותיו.
  • הפעלת לחץ על מקבלי ההחלטות – המפגשים שלנו עם עובדים בשטח, הופכים אותנו למקור ידע ייחודי בתחום עובדי הקבלן בעיר. אנחנו דואגים להתריע בפני גורמים שונים – ההסתדרות, העירייה, בתי הספר ומשרד התמ”ת – על מקרים של עושק וניצול, ופועלים כדי שאלה יממשו את אחריותם ויביאו לשיפור המצב.

הפרויקט פועל בשיתוף פעולה עם ‘קו לעובד’ ואגודת הסטודנטים- האוניברסיטה העברית.