fbpx

הדרכה

אחת הדרכים המרכזיות שבהן מעוניינת “תבל בצדק” להשפיע על החברה בישראל היא באמצעות הדרכה במערכת החינוך הפורמלית והלא-פורמלית על הערכים והעקרונות המאפיינים את פעילותה. לשם כך, מתאפשר .לבוגרים המעוניינים בכך לעבור סדנה שתקנה להם את הכלים להדריך

ההדרכות נועדו לחשוף את התלמידים לשינויים שהתרחשו ומתרחשים בעולם, לגורמים העומדים בבסיסם ולהשלכות שיש לתהליך הגלובליזציה על חיינו. ההרצאות עוסקת בתלות הגומלין הקיימת בין מדינות בעידן הגלובלי, תוך עיסוק בסוגיות כגון ייצור וסחר בינלאומי, הגירה חוצת יבשות, קיימות ואיכות סביבה, בריאות ותרבות, תיקון עולם ופיתוח בינלאומי. סוגיות אלו מעלות אתגרים הדורשים פתרונות גלובליים, הניתנים להשגה על ידי שיתוף פעולה בין מדינות והכרה באחריות המשותפת שיש לכל גורם במערכת הגלובלית.

תבל בצדק, בשיתוף עם ארגון סיד- ישראל, הכשירו 10 מדריכים, בוגרי תכניות התנדבות שלנו, אשר יעבירו הרצאות בתחום בבתי ספר, תנועות נוער ומכינות קדם צבאיות ברחבי הארץ. מספר הרצאות יועברו בבתי הספר במטרה לייצר מעגל זהות רחב לתלמידים. ההרצאות אלו מסייעות בפיתוח חשיבה ביקורתית ,מעודדות חקר, מקדמות פיתוח ערכים וחשיבה עצמאית, הקשבה וכבוד לאנשים ולנקודות מבט שונות, ומייצרות בסיס לקידום החלטות מובנות ידע, כך שהתלמידים יוכלו לבחון ולהבין את הזכויות והאחריות שלהם כלפי אחרים.

ההרצאות הנם חלק מתוכנית כוללת אותה תוכלו למצוא באתר ייעודי שם ניתן למצוא מצגת מלווה לכל שיעור, המכילה את תכני השיעור העיקריים יחד עם תמונות וגרפים להמחשת הנושא.