fbpx

 לתבל בצדק שתי מטרות מרכזיות, המשלימות זו את זו

 אנו שואפים

להפיץ ולחזק דרכים יעילות וברות קיימא למגר ככל הניתן את העוני הרב וההרס הסביבתי.

לבנות ולטפח את הקשר בין מדינת ישראל, העולם היהודי וקהילות עניות ומוחלשות בעולם המתפתח.

 

 קהילה של ישראלים ויהודים, הפועלים מתוך הבנת השפעות הגלובליזציה, וחדורים ברצון ומוטיבציה לשפר את מצבן של קהילות עניות ונחשלות בעולם הרוב.

 

 דרך ליהודים מכל העולם, המאפשרת שילוב בין אוניברסליזם וזהות יהודית, ומושתתת על ערכי היהדות הבסיסיים: צדק חברתי, נתינה והגנה על הסביבה.

 

אנו מאמינים

כי לא ניתן להשלים, להצדיק או לקבל, מבחינה מוסרית או חברתית, מצב בו למיליוני אנשים בעולמנו אין מים נקיים, תזונה מספקת, קורת גג, שירותי בריאות בסיסיים או חינוך הולם. המציאות הזו חייבת להשתנות

אנו רוצים גם ללמוד מהאנשים להם אנו שואפים לסייע. כל הפרויקטים שלנו מובלים על ידי אנשי צוות מקומיים ומנהיגות קהילתית, ומגובים על ידי עבודתם של המתנדבים.

אנו מאמינים שעל מנת לשנות את העולם אנו חייבים לשנות את החברה שלנו, דרכי החשיבה והחיים שלנו, במקביל לסיוע במדינות מתפתחות.

אנו מאמינים שאין “פתרונות קסם” בעולם המתפתח. לכן אנו מבססים את ההתערבות שלנו על עבודה ארוכת-טווח המסתכלת על הקהילה בשלמותה ומתמודדת עם נושאים מגוונים שמשפיעים עליה כגון: חינוך, חקלאות, בריאות והעצמת נשים בצורה הוליסטית. אנו מאמינים שזכותו וחובתו של העם היהודי להשתתף בבניית חזון חדש לעולמינו באמצעות חשיבה, מילים ועשייה על מנת ליצור עתיד צודק יותר לאנושות כולה. שיתוף פעולה של יהודים מכל העולם בקידום צדק חברתי וסביבתי בעולם המתפתח תעורר את זהותם, תחזק את ישראל ותתרום לקהילות מוחלשות בעולם.

מודל הפעולה שלנו